นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2014 exภูรินทร์ สิขรีไพศาล, inดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYenemurwon Omule, inดร.ปัสสี ประสมสินธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชิต ลำใย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการวัดการเติบโตของต้นไม้ด้วยเทปวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง และ Manual band dendrometer", RMUTT Journal, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 51-58