การศึกษาสมการจลพลศาสตร์และอิทธิพลของสาร 1- MCPที่มีต่อคุณภาพของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year International Journal 1
2018 exNukoon Pupan , inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Influences of different freezing and thawing methods on the physico-chemical, flavor, and sensory properties of durian puree (cv. Mothong)", JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, ปีที่ "_", ฉบับที่ "_", พฤษภาคม 2018, หน้า 1-12
Publish Year International Conference 2
2012 exNukoon Pupan , inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanit Chanapalpun, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Characterization the odorant of durian (cv. Chanee) by using gas chromatography time-of-flight mass spectrometer, general descriptive analysis and electronic nose", Food Innovation Asia Conference 2012, 14 - 15 มิถุนายน 2012
2012 exChanit Chanapalpun, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "Comparative volatile compound of Chanee and Monthong durian cultivars using gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (GC-TOFMS)", International Seminar On Food and Agricultural Sciences 2012 (ISFAS 2012), 3 - 5 กันยายน 2012, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2011 inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การประเมินความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภค โดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนส.ศิริกาญจน์ จันทร์ถาวรพานิช, inดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, "การอธิบายความอ่อนนุ่มของทุเรียนพันธุ์หมอนทองตัดแต่งพร้อมบริโภคโดยใช้สมการจลนพลศาสตร์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย