ความชุกชุมตามฤดูกาลของแมลงวันปรสิตในฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

Publish Year International Journal 1
2011 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exนางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ, exROGER A. BEAVER, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "Seasonal abundance of Tabanidae (Diptera) on dairy farms in Saraburi Province, Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, สิงหาคม - ตุลาคม 2011, หน้า 175-181
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "ชนิดและความชุกชุมตามฤดูกาลของแมลงวันดูดเลือดในฟาร์มโคนมในอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาสัตวแพทยศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย