การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker", Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2012 exนางสาวภริตา ต้นสายเพ็ชร, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย RAPD-SCAR เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ไพล", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย