Conference

Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker
Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae
นานาชาติ
6 - 9 กรกฎาคม 2009
คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
-
-

Author

Output From Project

การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การหาและวิเคราะห์เครื่องหมายอณูพันธุศาสตร์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสาร Terpinene-4-ol ในไพล แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ก.พ. 2007 - 31 ธ.ค. 2008