การพัฒนาธูปหอมแบบกรวยและธูปไล่ยุงแบบแท่งจากน้ำมันและเศษเหลือแพทชูลีที่สกัดน้ำมัน

Publish Year National Journal 1
2014 inนายวุฒินันท์ คงทัด, "ธูปสมุนไพรไล่ยุง", ข่าวสารการเกษตรศาสตร์, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 49-60
Publish Year International Trademark 3
2008 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ธูปหอมจากน้ำมันแพทชูลี", Kasetsart University, 2008
2007 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "ธูปไล่ยุงจากแพทชูลี", Kasetsart University, 2007
2005 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "ธูปไล่ยุงเสม็ดขาว", Kasetsart University, 2005