การพัฒนาแพทชูลีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางสุวคนธบำบัด

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exPornpat Sam-ang, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางยุพา ปานแก้ว, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, inดร.ปารียา อุดมกุศลศรี, รองศาสตราจารย์, "Development of Patchouli Extraction with Quality Control and Isolation of Active Compounds with Antibacterial Activity", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 519-525