แนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าลูกโคนมเพศผู้สู่การผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพ (ระยะที่ 2)

Publish Year International Journal 1
2019 exChonnapat Hattakum, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศศิธร นาคทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Piamya, P., inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Pineapple stem by-product as a feed source for growth performance, ruminal fermentation, carcass and meat quality of Holstein steers", South African Journal of Animal Science, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 147-155
Publish Year National Journal 1
2017 exชนณภัส หัตถกรรม, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, อาจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "ผลของการได้รับอาหารข้นที่ระดับโปรตีนแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 1-12