Journal

Article
ผลของการได้รับอาหารข้นที่ระดับโปรตีนแตกต่างกันต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและต้นทุนการผลิตโคนมเพศผู้ตอน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
6
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-