การพัฒนาอาหารว่างจากแป้งข้าวกล้องงอกและแป้งฟักทองโดยกระบวนการเอ็กซ์ทรูชัน

Publish Year International Journal 2
2018 exนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacks", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 550-556
2017 exนายพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exศ.วิทูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล, "Comparisons of physicochemical properties and antioxidant activities among pumpkin (Cucurbita moschata L.) flour and isolated starches from fresh pumpkin or flour", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 52, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2017, หน้า 2436-2444
Publish Year International Conference 1
2015 exพันธุ์เลิศ พรหมสาขา ณ สกลนคร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสินีนาถ จริยโชติเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of snack food from germinated brown rice and pumpkin flour using extrusion process", The 17th Food Innovation Asia Conference 2015, 18 - 19 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย