การหาค่าความเหมาะสมตลอดวัฏจักรชีวิตของเอทานอลชีวภาพในประเทศไทย โดยโปรแกรมเชิงเส้นแบบหลายวัตถุประสงค์

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exShinatiphkorn Pongpinyopap, "Compatative Study of Green Water Footprint Estimation Methods for Thailand: A Case Study of Cassava-based Ethanol", Environment and Natural Resources Journal (Thai=Impact Factor 2011 = 0.026), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2012, หน้า 66-72
Publish Year International Conference 2
2014 exS. PONGPINYOPAP, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Bioethanol Water Footprint: Life Cycle Optimization for Water Reduction in Thailand", 4th International Congress on Green Process Engineering (GPE 2014), 7 - 10 เมษายน 2014, Sevilla ราชอาณาจักรสเปน
2012 exShinatiphkorn Pongpinyopap, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Comparative Study of Green Water Footprint Estimation Methodsfor Thailand Condition", International Conference on Green and Sustainable Innovation 2012, 24 - 26 พฤษภาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2013 exศรัณย์ หงษาครประเสริฐ, inดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์, inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์, inดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดสายสิน แก้วเรือง, รองศาสตราจารย์, exพรชัย เหลืองอาภาพงษ์, exยุวลักษณ์ ขอประเสริฐ, exศักดิ์ศิลป์ โชติสกุล, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล, รองศาสตราจารย์, inนายฐากร สายขุนทด, exพงษ์ศักดิ์ เมืองสมบัติ, exสุชาดา อ่ำเจริญ, "การประเมินศักยภาพของพื้นที่ดินกรดกำมะถันสวนส้มร้างทุ่งรังสิตสำหรับการปลูกปาล์มน้ำมัน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exณิชนันทน์ เจริญเนตร์ , exพรพรรณ ศิลปการบวร , exชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี สุวรรณมณี , "การศึกษาวอเตอร์ฟุตพรินต์ของกระบวนการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดในประเทศไทย", การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเคมี ระดับปริญญาตรีแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exพัชราพร พงษ์พัฒน์ , exรุ้งนภา ทองพูล, exฉันธนา ยูวะนิยม, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต: ฐานข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียชุมชนของประเทศ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 , 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exชานน เอื้อพัฒนะอำรุง, exชินาธิปกรณ์ พงศ์ภิญโญภาพ, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การหาค่าที่เหมาะสมและคาดการณ์วอเตอร์ฟุตพรินต์ตลอดวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตเอทานอลชีวภาพจากมันสำปะหลังและอ้อย กรณีศึกษา: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", 23th National Chemical Engineering Conference, 17 - 18 ตุลาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย