การสำรวจคุณภาพ และสิ่งปลอมปนในน้ำนมดิบของโคนมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนายกฤษฎา บำรุงกิจ, exThitichayaphong, N, "Changes of Lactic and Benzoic Acid Concentrations in Milk During Post-Collection Period", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กันยายน 2012, หน้า 968-970
Publish Year National Journal 2
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, "ความสอดคล้องกันของผลการตรวจแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Coxiella burnetii ระหว่างตัวอย่างน้ำนมกับตัวอย่างซีรัมของโคนมด้วยวิธี Indirect ELISA", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 78-84
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exวิไลภรณ์ วงศ์พฤกษาสูง, exกมลทิพย์ เพ็งหิรัญ, exถนอม น้อยหมอ, exการุณ ชนะชัย, "การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมตามรูปแบบการซื้อขายอาหารของฟาร์มโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปภัมถ์)", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 138-154