Journal

ความสอดคล้องกันของผลการตรวจแอนติบอดีต่อการติดเชื้อ Coxiella burnetii ระหว่างตัวอย่างน้ำนมกับตัวอย่างซีรัมของโคนมด้วยวิธี Indirect ELISA
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
23
2
78-84
พฤษภาคม - สิงหาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-