การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 4
2014 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exนายปกรณ์ ทิพยศรี, exดร.สมราน สุดดี, "Pholidota rubra Lindl. (Orchidaceae), a new record for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 42, ฉบับที่ 42, ธันวาคม 2014, หน้า 91-95
2012 exนายปกรณ์ ทิพยศรี, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Coelogyne phuhinrongklaensis (Orchidaceae), a new species for Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 40, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 125-129
2012 exแหลมไทย อาษานอก, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, exTohru Nakashizuka, "Colonization of tree species along an interior-exterior gradient across the forest edge in a tropical montane forest, northwest Thailand", Tropics, ปีที่ 21, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 67-80
2011 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exDavid J. Middleton, exKongkanda Chayamarit, "A revision of the genus Litsea Lam. (Lauraceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 39, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2011, หน้า 40-119
Publish Year National Journal 4
2011 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A CHECKLIST OF THE WILD MAMMALS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 82-120
2011 exโดม ประทุมทอง, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "A CHECKLIST OF THE BIRDS IN THAILAND", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2011, หน้า 152-319
2011 exนางสาวอ้อพร เผือกคล้าย, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exดร.สมราน สุดดี, "ความหลากหลายของกล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2011, หน้า 147-161
2010 exมานพ แก้วฟู, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, exสรายุทธ บุณยะเวชชีวิน, "สมบัติบางประการของดินจอมปลวกขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบสังคมพืชในป่าเต็งรัง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 26-36
Publish Year International Conference 1
2013 exวิยะดา แจ่มจารูญ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exวิจักขณ์ ฉิมโฉม, exไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ, "ความหนาแน่นของนกบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", The 51st Kasetsart University Annual Conference, 7 กุมภาพันธ์ 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2016 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในระบบแม่น้ำยมของจังหวัดสุโขทัย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในระบบแม่น้ำแควน้อย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 กุมภาพันธ์ - 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exต่อลาภ คำโย, exสถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, exจักรพงษ์ ทองสวี, "การทดแทนแบบปฐมภูมิบนสันทราย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 4, 22 - 23 มกราคม 2015, พิษณุโลก ประเทศไทย
2014 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดเชียงราย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 6 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสรณัฏฐ์ ศิริสวย, อาจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจพรรณปลาในลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ และอุทัยธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พรรณไม้น้ำในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนายพงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัตว์เกาะติดในลุ่มน้ำปิง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย