การทดสอบ WO และเถ้าที่มีการเจริญเติบโตของข้าวและหน่อไม้ฝรั่ง

Publish Year National Conference 2
2012 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, inนางสาวศิริวรรณ ทิพรักษ์, "ผลของ W0 ต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และประชากรเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลของข้าวสุพรรณบุรี 1", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
2011 inนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, "ผลของ W zero (W0) ที่มีต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวสุพรรณบุรี1", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5, 21 - 22 กรกฎาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย