Conference

Article
ผลของ W zero (W0) ที่มีต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของข้าวสุพรรณบุรี1
Conference
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 5
Class
ชาติ
Date
21 - 22 กรกฎาคม 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การทดสอบ WO และเถ้าที่มีการเจริญเติบโตของข้าวและหน่อไม้ฝรั่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน,8 ส.ค. 2013 - 9 ส.ค. 2013