การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Eliminated phorbol esters in seed oil and press cake of Jatropha curcas L.", The Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2008, 2 - 5 มกราคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2009 exWatcharapong Wararam, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเอทิลีนออกไซด์และเอทิลีนไกลคอล ด้วยถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exSineenat Chawna, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การดูดซับสารฟอร์โบลเอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำเพื่อใช้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exKitisak Sepsirisuk, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารพิษฟอร์โบลเอสเทอร์ในน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เบนโทไนต์ชนิดต่าง ๆ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNattawut Sasitorn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSuksan Suttipolpiboon, "น้ำมันดิบสบู่ดำ: มาตรฐานเชื้อเพลิงชีวภาพของประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exNattawut Sasitorn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำมันผสมเบนซิน-สบู่ดำ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Study of phorbol esters in different parts of Jatropha curcas and determination of phorbol esters adsorption in Jatropha curcas oil", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Elimination of phorbol esters in seed oil of Jatropha curcas L. by adsorption", the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand, 29 - 30 พฤษภาคม 2007
2007 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exพิลาณี ไวถนอมสัตย์, exรยากร นกแก้ว, "การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย