Conference

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้น้ำมันผสมเบนซิน-สบู่ดำ 10 เปอร์เซ็นต์เป็นเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์ระบบคาร์บูเรเตอร์และหัวฉีด
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-