Conference

Article
การศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันสบู่ดำโดยการดูดซับ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปตท. เคมีคอลจำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :เพื่อกำจัดสารพิษในน้ำมันสบู่ดำเพื่อในการนำร่องผลิตน้ำมันไบโอดีเซล,1 ต.ค. 2008 - 1 ต.ค. 2009