Conference

Elimination of phorbol esters in seed oil of Jatropha curcas L. by adsorption
the 1st Jatropha Conference, Bangkok, Thailand
ชาติ
29 - 30 พฤษภาคม 2007
-
-
-

Author

Output From Project

การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403559 ชื่อวิชา Green Chemistry,1 มี.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Elimination phorbol esters in seed oil and press cake of Jatropha curcas L. แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2006 - 31 ต.ค. 2007