Conference

การเปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับสารพิษฟอร์โบลเอสเทอร์ในน้ำมันสบู่ดำโดยใช้เบนโทไนต์ชนิดต่าง ๆ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-

Author

Output From Project

การดูดซับสารพิษฟอร์โบล เอสเทอร์จากน้ำมันสบู่ดำโดยเบนโทไนต์ที่ทำงานเป็นครั้งและคอลัมน์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 403559 ชื่อวิชา Green Chemistry,1 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ปตท.เคมิคอล (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :เพื่อในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันสบู่ดำเพื่อพลังงานทดแทนโดยไร้สารพิษ,3 ธ.ค. 2007 - 1 ธ.ค. 2008