การศึกษาชนิดพันธุ์ไม้ในระบบวนเกษตรเพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ที่เสื่มโทรมและเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองพืด จังหวัดตราด

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Review of Diseases in Nurseries and Plantations in Thailand", The Impacts of Climate Change to Forest Pests and Diseases in the Tropics, 8 - 10 ตุลาคม 2012, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย