Conference

คุณภาพของขนมปังที่เติมขมิ้นชันผง น้ำมันหอมระเหยและกากขมิ้นชันจากขมิ้นชันราชบุรี
Food Innovation Asia Conference 2009, 11th Agro-Industrial Conference
นานาชาติ
18 - 19 มิถุนายน 2009
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

ปริมาณที่เหมาะสมของขมิ้นชันราชบุรีในขนมปัง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตขนมปังกลิ่นรสขมิ้น,20 พ.ย. 2008 - 24 ธ.ค. 2008