Conference

Article
ลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และองค์ประกอบของกรดไขมันของหอยแมลงภู่ (Perna viridis Linnaeus., 1758) ในฤดูกาลต่าง ๆ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
Class
ชาติ
Date
17 - 20 มีนาคม 2009
Location
-
DOI
-
Related Link
-