Conference

สถานภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ บริเวณแหล่งทรัพยากรหอยลายปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47
ชาติ
17 - 20 มีนาคม 2009
-
-
-