แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง

Publish Year International Journal 1
2011 exThongdonphum, B., inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Nutrient loads and their impacts on chlorophyll a in the Mae Klong River and estuarine ecosystem: An approach for nutrient criteria development", Water Science and Technology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 178-188
Publish Year National Journal 1
2010 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพน้ำและคุณภาพดินตะกอนพื้นท้องน้ำ เพื่อประเมินสถานการณ์ยูโทรฟิเคชันและมลพิษทางน้ำ: กรณีศึกษาระบบนิเวศแม่น้ำและปากแม่น้ำของแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง แม่น้ำบางปะกง และแม่น้ำเวฬุ", วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 107-116
Publish Year International Conference 1
2010 exบุณฑริกา ทองดอนพุ่ม, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exรศ.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, exณัฐพงษ์ ล้ออัศจรรย์, exชยารัตน์ ตันธนะสฤษดิ์ , "Razor Clam (Solen spp.) Production and Future Trend of Don Hoi Lord, the Largest Tidal Flat of Thailand: Evidences from Aquatic Environment and Resources Utilization Impacts", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
Publish Year National Conference 1
2009 exIsara Chanrachkij, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "สถานภาพปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางน้ำ บริเวณแหล่งทรัพยากรหอยลายปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009