Conference

Article
การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย.
Conference
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-