การศึกษาโซ่อุปทานถั่วลิสงดิบ และการทำนายการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงดิบด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญคลุมเครือ

Publish Year National Conference 2
2009 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, exVichai Haruethaitanasan, exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, "การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2007 exสุดาทิพย์ แซ่ตั้น, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินในห่วงโซ่อุปทานของถั่วลิสงดิบในประเทศไทย.", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย