Conference

Article
การทดสอบชุดอุปกรณ์ตรวจสอบหนอนผีเสื้อเจาะต้นสักด้วยวิธีการอะคูสติกอีมิสชั่น
Conference
การประชุมการป่าไม้ประจำปีพ.ศ.2564
Class
ชาติ
Date
28 - 30 เมษายน 2021
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-