Conference

Article
ผลของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีต่อคุณภาพทางเคมี และกายภาพของไส้กรอกปลาอิมัลชัน
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-