ผลของการใช้ไฮโดรคอลลอยด์ที่มีต่อค่าความคงตัวอิมัลชัน สมบัติทางเคมี และกายภาพในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลา

Publish Year International Conference 1
2016 exSomruethai Sutcharittham, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rheological characterization of pre-emulsified oil and fish sausage batter as affect by soy protein isolate and sodium caseinate", The 18th Food Innovation Asia Conference 2016 (FIAC 2016), 16 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exสมฤทัย สุจริตธรรม, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำมันพรีอิมัลซิฟายด์ที่มีต่อคุณภาพทางเคมี และกายภาพของไส้กรอกปลาอิมัลชัน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย