Conference

Article
ผลของวัตถุดิบไม้และอุณหภูมิที่ทำปฏิกิริยาไพโรไลซิสต่อประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมเพลี้ยไฟพริก
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-