Conference

Article
การพัฒนาสายพันธุ์อินเบรดข้าวโพดที่มีทริปโตแฟนสูงเนื่องจากยีน opaque-2
Conference
การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
17 - 19 มิถุนายน 2010
Location
ลพบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-