แนวโน้มผลงานของศิริกาญจนา

Journal

บทความของศิริกาญจนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาฟิสิกส์

Publish Year International Journal 21
2020 exPrissana Robkhob, exSougata Ghosh, exJayesh Bellare, exDhiraj Jamdade, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Effect of silver doping on antidiabetic and antioxidant potential of ZnO nanorods", Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 126448-1-126448-8
2020 exSupawika Tanyawong, exI-Ming Tang, exTun Seng Herng, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of Virtual Magnetic Moment Formation in ZnO NPsby Li+ Ion Doping", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 33, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2020, หน้า 2851-2859
2020 exSasithorn Srirattanapibul, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Photo catalytic reduction of Cr6+ by ZnO decorated on reduced graphene oxide (rGO) Nanocomposites", Materials Research Bulletin , ปีที่ 122, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 110705-1-110705-5
2020 exPrissana Robkhob, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Increased bound magnetic polaron formation in the dilute magnetic semiconductor Zn1-xNixO", Materials Science & Engineering B , ปีที่ 260, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 114644-1-114644-7
2020 exPuttipol Nakarungsee, exSasithorn Srirattanapibul, exChaisak Issro, exI-Ming Tang, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "High performance Cr doped ZnO by UV for NH3gas sensor", Sensors and Actuators A: Physical, ปีที่ 314, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2020, หน้า 112230-1-112230-5
2020 exSalprima Yudha S, exAswin Falahudin, exNoor Haida Mohd Kaus, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exSaiqa Ikram, exAsdim Asdim, "Preliminary Synthesis of Calcium Silicates using Oil Palm Leaves and Eggshells", Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 561-567
2020 exSalprima Yudha S., exPrissana Robkhob, exTanawat Imboon, exAswin Falahudin, exAsdim, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "ZnO-SiO2 and Zn2SiO4 Synthesis Utilizing Oil Palm Leaves for Degradation of Methylene Blue Dye in Aqueous Solution", Journal of the Indonesian Chemical Society, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 94-100
2019 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Properties of the Dilute Magnetic Semiconductor Zn1-xCoxO Nanoparticles", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , ปีที่ 32, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 3637-3645
2018 exนางสาวพิมสิริ พจน์พัฒนพล, exMing Tang, exWuttichai Somyanonthanakun, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Exchange Bias Effect in FeCo Nanoparticles", Journal of Superconding and Novel Magnetism, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 791-796
2018 exนาย นเรนทร บุญส่ง , exTang, I.M., exSomyanonthanakun, W., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Behavior of Iron-Rich Permalloy Nanoparticles", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2173-2177
2018 exKhamboonrueang, D, exSrirattanapibul, S, exTang, IM, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "TiO2 center dot rGO nanocomposite as a photo catalyst for the reduction of Cr6+", MATERIALS RESEARCH BULLETIN, ปีที่ 107, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2018, หน้า 236-241
2017 exRobkhob, P, ex Herng, TS, ex Ding, J, exTang, IM, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Behavior of ZnO Nanorods Doped with Silver (Ag3+) Ions", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2017, หน้า 5631-5635
2017 exThongjamroon, S, exDing, J., exHerng, T.S., exTang, I.M., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Dependence of the magnetic properties of the dilute magnetic semiconductor Zn1-xMnxO nanorods on their Mn doping levels", Journal of Magnetism and Magnetic Materials , ปีที่ 439, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 391-396
2017 exMarimuthu, M., exSechassalom, S., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Tuning of heat transfer rate of cobalt manganese ferrite based magnetic fluids in varying magnetic field", Medziagotyra, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 294-299
2016 exNakarungsee, P., exChen, G.S., exHerng, T.S., exDing, J., exTang, I.M., exTalabthong, S., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Sb substitution into ZnO nano-composite: Ferromagnetic behavior", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 397, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 79-85
2016 exYingsamphancharoen, T., exNakarungsee, P., exHerng, T.S., exDing, J., exTang, I.M., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Ferromagnetic behavior due to Al3+ doping into ZnO nanorods", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 419, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 274-281
2015 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exDing Jun, "Effect of Aluminum-Doping on the Photoluminescence of ZnO Nanorods", Advanced Science, Engineering and Medicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 216-222
2014 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic and Morphological Properties ofCoCu Nanowires", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1-4, ตุลาคม 2014 - พฤศจิกายน 2013, หน้า 3868-3871
2014 exMaleak, N., exPotpattanapol, P., exBao, N.N., exDing, J., exWongkokuo, W., exTang, I.M., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and magnetic properties of electrodeposited Ni/Cu nanowires using the double bath method", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 354, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 262-266
2013 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exTang, I.M., "Magnetic and morphological properties of electrodeposited thick FePt films on metallic (Au, Ag, Cu) underlayers", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 26, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 3263-3269
2010 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exLiu BH , exDing J, exYi JB , "Diffusion induced columnar structure, high perpendicular anisotropy and low transformation temperature in thick FePt films", Thin Solid Films, ปีที่ 518, ฉบับที่ 23, กันยายน 2010, หน้า 7053-7058
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530014]