แนวโน้มผลงานของกัญญา

Conference

การนำเสนอบทความของกัญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.ศรันยา เผือกผ่อง, อาจารย์, inดร.วัลภา แต้มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์, "THAI ELDERS’ FEELING ABOUT THEIR FIGURES AND NEED OF CLOTHES", ARAHE 16th Biennial International Congress 2010 “The Home Economists: Towards a More Sustained, Commitment-Based, Family-Focused, Perspective in Addressing Global Issues” , 25 - 29 กรกฎาคม 2011, Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 2
2016 inนายบุญนำ พัชรปิยะกุล, อาจารย์, inนายสถาพร ประดิษฐพงษ์, อาจารย์, inนางพีรานุช เลิศวัฒนารักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์, exพิพัฒน์ ชูจันทร์, "การย้อมสีกระดาษสาด้วยสีธรรมชาติจากดิน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗, 25 - 26 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2009 inนางสาวกัญญา ภัทรกุลอมร, อาจารย์, inนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีต่อกระเป๋าทำจากผ้าไหมปั่น", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520067]