แนวโน้มผลงานของสุภาพร

Journal

บทความของสุภาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

Publish Year International Journal 3
2021 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBartholomeus Wilhelmus Lambregts, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Bangkok’s Bumpy Road to Sustainable Urban Mobility: Governance Challenges in the Promotion of Cycle-friendliness", Nakhara : Journal of Environmental Design and Planning, ปีที่ 20, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 1-15
2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exรศ. ดร. ฉวีวรรณ เด่นไพบูลย์, "Promoting Cycling with Help of Participatory Mapping on Samui Island,Thailand", SPACES AND FLOWS: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND EXTRAURBAN STUDIES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, เมษายน 2017, หน้า 15-34
2011 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสลิลา ตระกูลเวช, "APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN CAMPUS:RESEARCH AND REALITY", Journal of Society for Transportation and Traffic Study, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2011, หน้า 56-73
Publish Year National Journal 5
2021 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน: กรณีศึกษาเทศบาลนครระยอง", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 27-46
2021 exนายสุรเชษฐ์ เกษมศิริ, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสบการณ์ในการใช้จักรยานในเมืองขนาดเล็ก กรณีศึกษา เทศบาลเมืองน่าน", วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 236-251
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการเข้าถึงสถานีระบบขนส่งมวลชนทางราง:บทเรียนจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ บ้านทับช้าง กรุงเทพฯ", วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 153-172
2012 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของชุมชนในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/ผังเมือง, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1.2011, กันยายน 2012, หน้า 27-49
2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมืองแห่งการอนุรักษ์ระบบนิเวศ", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 63, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 79-84

Conference

การนำเสนอบทความของสุภาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชานวัตกรรมอาคาร

Publish Year International Conference 7
2019 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Best Practice on Green Campus - Green building and facilities : KU Green", Asian Sustainable Campus Network (ASCN) Meetings 2019, 12 - 15 มิถุนายน 2019, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, exผศ. พัฑรา สืบสิริ , "ENHANCING TRANSPORTATION SAFETY FOR CHILDREN IN THAILAND BY INTRODUCING BICYCLE TRAINING GROUNDS", The 22nd International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies (HKSTS), 9 ธันวาคม 2017 - 11 มีนาคม 2018, ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inนายBartholomeus Wilhelmus Lambregts, อาจารย์, "PROMOTING CYCLING FOR DAILY MOBILITY IN BANGKOK: CHALLENGES AND WAYS FORWARD", The 7th Asian Conference on Social Sciences (ACSS2016), 12 มิถุนายน 2016, Kobe ญี่ปุ่น
2016 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "Paving the Way to a Green Campus: Kasetsart University", International Workshop on UI Greenmetric 2016, 21 เมษายน 2016, Depok สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exSalila Trakulvech, exSupanita MANCHARERN , "Improving Access to a Mass Transit Station in Suburb of Bangkok", The 10th International Conference of Eastern Asia for Transportation Studies (EASTS2013), 9 - 12 กันยายน 2013, ไทเป ไต้หวัน
2012 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exBart Lambregts, "Saving Bangkok's last green lung by way of urban ecotourism", EURA Conference 2012, 19 - 22 กันยายน 2012, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2010 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสลิลา ตระกูลเวช, "APPLICATION OF PUBLIC-USE BIKE SYSTEM IN KASETSART UNIVERSITY, BANGKHEN CAMPUS: RESEARCH AND REALITY", The First International Conference of Thai Society for Transportation & Traffic Studies 2010 (TSTS 2010) , 22 - 23 มกราคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 17
2018 inนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความผาสุก", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561, 25 - 26 ตุลาคม 2018, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 exน.ส. ทวิญา เพ็ญประทุม, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดจุดทิ้งของเสียอันตรายจากบ้านพักอาศัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนอยู่รวย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร", Built Environment Research Associates Conference, BERAC8, 2017, 21 กรกฎาคม 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. พัฑรา สืบศิริ, exDr. Bart Lambregts, "การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2016, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายฐาปนา บุณยประวิตร, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบการใช้ที่ดินและอาคารกลุ่มพาณิชยกรรมผสมผสานที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ", “การประชุมวิชาการผังเมืองครั้งที่ 2 ประจำปี 2559” การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วย “การวางผังและการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ”, 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน", การประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย "แนวทางสู่ความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย" ครั้งที่ 1, 28 - 29 พฤศจิกายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อเข้าสู่สถานีระบบขนส่งมวลชนแบบราง –กรณีศึกษาสถานีบ้านทับช้าง", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายนุกูลกานต์ เชิงสะอาด, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การระบุจุดเสี่ยงอันตรายโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อป้องกันอุบัติภัยทางถนนในพื้นที่บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายสมภาพ สุวรรณกวีการ, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด", การประชุมวิชาการ การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 2 การเดินและจักรยาน ปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ในบริบทไทย , 28 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exพรจณัฐ อุบลฉาย , exผศ. ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน", Built Environment Research Associates Conference 4, 2013, 23 พฤษภาคม - 12 กันยายน 2013, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exปิยวรรณ จารุภุมมิก, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดเส้นทางที่สั้นที่สุดสำหรับการระงับอัคคีภัยโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : กรณีศึกษาสถานีดับเพลิงดาวคะนอง กรุงเทพมหานคร", Built Environment Research Associates Conference 4, 2013, 23 พฤษภาคม - 12 กันยายน 2013, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 exสุทธิกานต์ ท่วงที, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเส้นทางชมวิวทิวทัศน์กรณีศึกษา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิตช่วงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง.", การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (8-10 พฤษภาคม 2556). เชียงใหม่, 8 - 10 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวสุวลักษณ์ นาคยา, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวกวินทรา ภู่ระหงษ์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเข้าถึงสถานีรถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) โดยการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ในพื้นที่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 19 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSalila Trakulvech, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 exPiyalux Siraprapatham, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การแก้ปัญหาการจราจรติดขัดจากการท่องเที่ยวในกรุงรัตนโกสินทร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2008 exนางสาวปนัดดา เยาวยัง, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดเส้นทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็กกรณีศึกษา ชุมชนบ้านฝั่งกระโจมไฟ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 15 พฤษภาคม 2008, ชลบุรี ประเทศไทย
2008 exนางสาวสลิลา ตระกูลเวช, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13, 15 พฤษภาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490113]