Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
ชาติ
19 พฤษภาคม 2011
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,9 พ.ย. 2012 - 8 พ.ย. 2013