Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2514
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2518
  • Ph.D.(Agricultural Economics), Tokyo University of Agriculture, JAPAN, 2543

  แนวโน้มผลงานของชัชรี

  Journal

  บทความของชัชรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และในฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

  Publish Year National Journal 5
  2009 exหริสร์ ทวีพัฒนา, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 131-145
  2009 exทัดชาวดี สิทธิสาร, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 160-172
  2008 exเปรมกมล นิยม, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการใช้กากผงชูรสเป็นปุ๋ยในการปลูกอ้อย จังหวัดกำแพงเพชร ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 163-170
  2008 exประนอม สิมละคร, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เทคโนโลยีการกรีดยางกับสภาพหน้ากรีดเสียหายของสวนยางพ้นสงเคราะห์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 293-302
  2006 inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, "ระบบการผลิตทางการเกษตรในอำเภอกำแพงแสน", Kasetsart Journal (Social Sci.), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2006, หน้า 0-0

  Conference

  การนำเสนอบทความของชัชรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน และในฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

  Publish Year International Conference 1
  2009 inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.สาคร ชินวงค์, "Farmer Participatory Approach for Sustainable Agricultural Development: A case Study on GAP in the vagetable Production Extension in Nakhon Pathom Province Thailand", 4th International Conference on Agricultural Education and Environment Education for sustainable Community Development with Emphasis on Cooperation with Communities, 6 สิงหาคม 2009, Hokkaido ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 5
  2006 inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, inดร.สาคร ชินวงค์, "โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร:การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.สาคร ชินวงค์, exกันยารัตน์ เชี่ยวเวช, "ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนางรัตนา อังกสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสันต์ ชมศิริตระกูล, exสิรีรัตน์ เชษฐสุมน, "การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ and evaluation of farmers' careers recovery project after their repayment suspension ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005, อื่นๆ ประเทศไทย
  2005 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์, inนายธเนตร ศรีสุข, inดร.สาคร ชินวงค์, "การยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานกระเสียว สุพรรณบุรี)", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2005 inนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, inนายวสันต์ ชมศิริตระกูล, inดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, inดร.สาคร ชินวงค์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในเขตภาคตะวันตก พ.ศ. 2547", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240612]