สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adoptionagricultural production systemcommunity baseparticipatorysustainableกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการจัดการเครือข่ายการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่นครปฐมการผลิตผักคุณภาพการผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAPการผลิตผักอย่างยั่งยืนการผลิตพืชการฝึกอบรม (Training)การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยอมรับการส่งเสริมการเกษตรกิจกรรมการส่งเสริมเกณฑ์ (Criteria)เกษตรเกษตรกรเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAPความยากจนคุณภาพ (Quality)ต้นแบบคู่มือและวีซีดีตลาดผักตัวชี้วัด (Indicator)ทรัพยากรมนุษย์ทางเลือกใหม่บทบาทภาครัฐผลิตผักกินใบผลิตผักคะน้าผักคุณภาพเพื่อการค้าพืชผักเพื่อการค้าฟาร์มขนาดเล็กมาตรฐาน (Standard)มาตรฐาน GAPมาตรฐานการฝึกอบรมระบบการตรวจประเมินโรงตาข่ายโรงเรือนตาข่ายส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมวิจัยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาชีพอาชีพทางเลือก

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 1 คน (นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)