ผลงานภาควิชาสัตวบาล ปี 2021

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2021 exAyano Hata, exMitsuo Nunome, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exSoontorn Chaiwatana, exWiyada Chamchumroon, exTakayuki Suzuki, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exYoichi Matsuda, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Origin and evolutionary history of domestic chickens inferred from a large population study of Thai red junglefowl and indigenous chickens", Scientific reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 2035-1-15
2021 inนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์, exนางสาวรัตนา นึกเร็ว, exนายณัฐวุฒิ ครุฑไทย, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, "Artificial neural networks approach for predicting methionine requirement in broiler chickens", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 161-168
2021 exNattakan Ariyaraphong, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exThitipong Panthum, exSyed Farhan Ahmad, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "High-Level Gene Flow Restricts Genetic Differentiation in Dairy Cattle Populations in Thailand: Insights from Large-Scale Mt D-Loop Sequencing", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 1680-1-16

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJennifer Lemon, exApril E Ronca, exJeffrey A Jones, exCarlos A Montesinos, "A MULTI TARGETED DIETARY SUPPLEMENT AS A POTENTIAL COUNTERMEASURE FOR PROLONGED, DEEP SPACE EXPLORATION", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 exL.E. Spencer, exT. Sirmons, exRaymond Wheeler, exM.W. Romeyn, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "NUTRITIONAL AND ORGANOLEPTIC ANALYSIS OF SOLANACEOUS CROPS", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 exGrace L. Douglas, exBrian Crucian, exStephanie Krieger, exSatish Mehta, exHernan Lorenzi, exScott M. Smith, exMillennia Young, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE INTEGRATED IMPACT OF DIET ON HUMAN IMMUNE RESPONSE, THE GUT MICROBIOTA, AND NUTRITIONAL STATUS DURING ADAPTATION TO SPACEFLIGHT", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exB. Mishra, exP. Chang, exE. Blakely, exU. Luderer, "OVARIAN EFFECTS OF SPACE RADIATION IN COMPARISON TO GAMMA RADIATION", NASA Human Research Program IWS 2021, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, Galveston เทกซัส สหรัฐอเมริกา
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChristina Wang, exStephanie Page, exClint Dart, exRegine Sitruk-Ware, "Early Gonadotropin Suppression Predicts Likelihood of Sperm Suppression in Male Hormonal Contraceptive Gel Clinical Trial Participants", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021), 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2021 exTakashi Yazawa, exTakahiro Sato, exTakanori Ida, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Enzyme Activity of Human HSD17Beta3 Using Androgen Receptor-Mediated Transactivation", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021) , 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
Publish Year National Conference 6
2021 inดร.ทวี เหล่าดิ้ม, อาจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMauricio A. Elzo, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมโคนมที่เลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมเขตร้อนชื้นของประเทศไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 25 มิถุนายน 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exชัญญา ปลื้มใจ, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, "The evaluation of Bacillus subtilis ensiled with Hybrid-Suwan 4452 corn on nutritive value and digestibility by in vitro technique", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563-2564, 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exณัฏฐณิชชา ง้าวกาเขียว, inดร.พงศ์ธร คงมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.ก.ทีปลักษณ์ ระงับเหตุ, อาจารย์, "Effects of phytochemicals in spent mushroom substrate silage-based diets on methane mitigation by in vitro technique", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563-2564, 25 มิถุนายน 2021, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2021 exนริศรา สุรีย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, exสิทธินนท์ ผุยคำสิงห์, exเบญจวรรณ อรรควงศ์, "สัดส่วนไขมันต่อโปรตีนในน้ำนมรวมถังระดับฟาร์มและโอกาสการเกิดคีโตซิสและแอซิโดซิสในฝูงโครีดนม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exสโรชิตา แสงจง , inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inนายดนัย จัตวา, อาจารย์, exสิทธินนท์ ผุยคำสิงห์, exเบญจวรรณ อรรควงศ์, "แนวโน้มและความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์โซมาติกและแลคโตสในน้ำนมรวมถังระดับฟาร์ม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวพนัดดา บึงศรีสวัสดิ์, อาจารย์, inนายสมบัติ ประสงค์สุข, inนางสาวอัญชลี บวดขุนทด, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Carcass characteristics of Betong chicken (KU line) and crossbred progeny between Betong cocks (KU line) and layer hens", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202016 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=02&SectionID=10]