Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2541
  • M.Eng.(Transportation Engineering), Asian Institute of Technology (AIT), ไทย, 2543
  • Ph.D.(Transportation Engineering), Queensland University of Technology (QUT), Australia, 2552

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเอกชัย

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเอกชัย 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 12
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,1 พ.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,1 พ.ย. 2012 - 30 เม.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203475 ชื่อวิชา Urban Mass Transportation Planning,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาแหล่งกำเนิดการเดินทางรูปแบบพิเศษของระบบรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.),9 ก.ค. 2015 - 30 พ.ย. 2015
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ แหล่งทุน :กรมทางหลวงชนบท,1 ก.พ. 2013 - 31 ธ.ค. 2013
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :งานเสวนารับฟังความคิดเห็นการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม เพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯและปริมณฑล วันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 14.00 น.,9 เม.ย. 2014 - 9 เม.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสัมมนาสัญจร (Road show) สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันที่ 16, 19, 25 และ 29 มิถุนายน 2557,16 มิ.ย. 2014 - 29 มิ.ย. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมในภาวะภัยพิบัติ แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ส.ค. 2014 - 10 พ.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203475 ชื่อวิชา Urban Mass Transportation Planning,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203475 ชื่อวิชา Urban Mass Transportation Planning,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203584 ชื่อวิชา Logistics for Transportation Engineer,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของเอกชัย 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 3
  2013 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวงชนบท การใช้ประโยชน์ :การจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกรมทางหลวงชนบทได้ทำการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินการในแต่ละด้าน ตลอดจนนำแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับดำเนินการเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้กรมทางหลวงชนบทได้เน้นในเรื่องการวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญโครงการเกษตร โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่,1 ก.พ. 2013 - 31 ม.ค. 2014
  2014 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้ประโยชน์ :คู่มือแนวทางการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคมเพื่อการเดินทางในภาวะภัยพิบัติในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ,25 ก.ค. 2014 - 10 พ.ย. 2015
  2015 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการ,31 ก.ค. 2015 - 25 พ.ค. 2016

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเอกชัย 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน การใช้ประโยชน์ :การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะร่วมเป็นเครือข่ายบูรณาการการทำงานในการบริหารจัดการเส้นทางคมนาคม ในภาวะภัยพิบัติ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ,25 ก.ค. 2014 - 10 พ.ย. 2015
  2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ประชาชนทั่วไป การใช้ประโยชน์ :คู่มือสื่อความรู้เพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในภาวะภัยพิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป ,25 ก.ค. 2014 - 10 พ.ย. 2015