Conference

Article
การศึกษารูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
Conference
การประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
18 ธันวาคม 2015
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษารูปแบบการเดินทางเชื่อมต่อบริเวณสถานีรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203475 ชื่อวิชา Urban Mass Transportation Planning,18 ม.ค. 2016 - 30 พ.ค. 2016
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเข้าถึงสถานีรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้บริการ,31 ก.ค. 2015 - 25 พ.ค. 2016