Conference

Article
แบบจำลองการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายสายรองของกรมทางหลวงชนบท กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20
Class
ชาติ
Date
8 - 10 กรกฎาคม 2015
Location
ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายรอง (Feeder) เชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ แหล่งทุน :กรมทางหลวงชนบท,1 ก.พ. 2013 - 31 ธ.ค. 2013