Person Image

  Education

  • วท.ด.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพรทิพย์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพรทิพย์ 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 5
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055411 ชื่อวิชา Auxiliaries inTextile Production Processes,17 เม.ย. 2015 - 17 เม.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055523 ชื่อวิชา Industrial Technology of Natural Fibers,21 ธ.ค. 2012 - 21 ธ.ค. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟ-ดิสเพิร์สสำหรับการย้อมผ้าถักผสม PLA/ฝ้ายขั้นตอนเดียว แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055411 ชื่อวิชา Auxiliaries inTextile Production Processes,9 ม.ค. 2015 - 14 พ.ค. 2015

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของพรทิพย์ 1 ปีล่าสุด

  Year Public 2
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลันเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเป็นองค์ความรู้แก่บุคคลทั่วไปในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2558 “นวัตกรรม 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้หัวเรื่อง "เมล็ดมะขามสร้างประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด",31 ม.ค. 2015 - 8 ก.พ. 2015
  2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการเพื่อเผลแพร่ความรู้ให้บุคคลภายนอกที่สนใจการใช้ประโยชน์จากเมล็กมะขาม ในงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ “นวัตกรรม 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”,30 ม.ค. 2015 - 7 ก.พ. 2015