Journal

Advanced Materials Research (ISSN: 10226680)
233-235
-
1388-1391
พฤษภาคม 2011
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาสารข้นจากเมล็ดมะขามเพื่อใช้ในการพิมพ์ผ้าฝ้าย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01055411 ชื่อวิชา Auxiliaries inTextile Production Processes,17 เม.ย. 2015 - 17 เม.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2015