Journal

Applied Mechanics and Materials (ISSN: 16609336)
535
"-"
650-653
มกราคม 2014
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การผลิตวัสดุดูดซับชนิดต้นทุนต่ำจากเยื่อเมล็ดมะขามสำหรับบำบัดน้ำสีในโรงย้อมสิ่งทอ

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การจัดนิทรรศการเพื่อเผลแพร่ความรู้ให้บุคคลภายนอกที่สนใจการใช้ประโยชน์จากเมล็กมะขาม ในงานเกษตรแฟร์ประจำปี 2558 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ “นวัตกรรม 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”,30 ม.ค. 2015 - 7 ก.พ. 2015