Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2524
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2528

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุภาพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุภาพร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 30
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,28 ต.ค. 2008 - 29 พ.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,2 มิ.ย. 2008 - 20 ต.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 008496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,3 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031498 ชื่อวิชา Special Problems,3 มิ.ย. 2007 - 28 ก.ย. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,10 มิ.ย. 2009 - 9 ก.ย. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,4 พ.ย. 2013 - 28 ก.พ. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,3 ส.ค. 2015 - 11 ม.ค. 2016
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031441 ชื่อวิชา Introduction to Plant Virology,5 ก.ย. 2007 - 5 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2007 - 31 มี.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002498 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,5 พ.ย. 2008 - 19 ก.พ. 2009
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02036281 ชื่อวิชา Introductory Plant Pathology,1 มิ.ย. 2013 - 31 พ.ค. 2014
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 มิ.ย. 2009 - 9 ส.ค. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 มิ.ย. 2011 - 9 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,1 ต.ค. 2012 - 31 มี.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซำในข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา แหล่งทุน :ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร,1 ก.ย. 2012 - 31 ส.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031443 ชื่อวิชา Plant Viroid,1 พ.ย. 2013 - 31 มี.ค. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031271 ชื่อวิชา Plant Health Clinic I,3 ก.พ. 2014 - 24 ก.พ. 2014
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031443 ชื่อวิชา Plant Viroid,8 ส.ค. 2016 - 29 ธ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,5 ม.ค. 2015 - 30 พ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,8 ส.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวทช,1 ส.ค. 2016 - 30 ก.ค. 2017