Journal

Article
การจัดจำแนกในระดับชีวโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคพุ่มแจ้-โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
47
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
Page
175-188
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาโรคอุบัติใหม่ในมันสำปะหลังที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031412 ชื่อวิชา Plant Pathogenic Phytoplasmas,8 ส.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาชนิดแมลงพาหะถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ของมันสำปะหลัง แหล่งทุน :สวทช,1 ส.ค. 2016 - 30 ก.ค. 2017