Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • D.Agr.(Agricultural Science), Nagoya University, ญี่ปุ่น, 2533

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุภาพร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุภาพร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 23
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506314 ชื่อวิชา Veterinary Physiology IV,4 ก.ค. 2011 - 23 ก.ย. 2011
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,26 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419536 ชื่อวิชา Advanced Industrial Microbiology,1 พ.ย. 2009 - 24 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Mona rice แหล่งทุน :สำนักนวตกรรมแห่งชาติ,1 เม.ย. 2009 - 31 มี.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,2 มิ.ย. 2010 - 24 ก.ย. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ม.ค. 2015 - 30 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,11 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,9 ม.ค. 2017 - 12 พ.ค. 2017
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (Window II),1 ต.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,1 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2014
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525527 ชื่อวิชา Kinetics of Drugs & Chemicals in Animals,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525591 ชื่อวิชา Res. Method. in Vet.Pharmacology & Toxicology,18 ส.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505313 ชื่อวิชา Veterinary Toxicology,30 พ.ย. 2014 - 28 ก.พ. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,30 พ.ย. 2014 - 30 เม.ย. 2015
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,11 ส.ค. 2014 - 31 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,4 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,4 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,3 ส.ค. 2015 - 11 ธ.ค. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525524 ชื่อวิชา Mycotoxins in Food Chains,4 ม.ค. 2016 - 6 พ.ค. 2016
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01525521 ชื่อวิชา Toxicology in Animals,8 ม.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018