Conference

Article
เปรียบเทียบผลการใช้ข้าวโพด มันเส้น และมันอัดเม็ดในอาหารต่อลักษณะจุลกายวิภาคของลำไส้ไก่กระทง
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-